Điều khoản sử dụng website TAZAMA

Tất cả người dùng khi truy cập, sử dụng các tính năng trên website tazama.vn hãy tham khảo chi tiết những điều khoản sử dụng sau:

Khả năng truy cập

Chúng tôi nỗ lực để website tazama.vn dễ sử dụng cho tất cả mọi người với bất cứ trình duyệt và thiết bị truy cập đặc biệt nào mà bạn có thể sử dụng.

Thông Tin Và Sử Dụng Thông Tin Trên Web

Các thông tin trên website này (bao gồm nhưng không giới hạn điều khoản điều kiện, chú thích, chỉ dẫn, link, hình ảnh, tài nguyên download, bất kỳ thông tin thuần tuý, thông tin gốc được Chúng tôi giới thiệu trong Website) có thể được thay đổi và làm mới tuỳ vào quyền quyết định duy nhất của Chúng tôi. Thông tin giới thiệu trên Website được cung cấp theo nguyên trạng của chúng tại thời điểm công bố, giới thiệu. Tuỳ vào bối cảnh, mục đích sử dụng, Chúng tôi không đảm bảo về tính phù hợp, chính xác của thông tin được cung cấp trên Website phục vụ cho bất kỳ mục đích khác nhau tại bất kỳ thời điểm khi những thông tin đó chưa được giải thích và tư vấn chính thức bởi nhân viên có thẩm quyền của Chúng tôi và Chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan đến điều này.

Bất kỳ nội dung giới thiệu trên website không hướng tới một đối tượng cụ thể nào mà dùng phục vụ cho những đối tượng khách hàng quan tâm và có nhu cầu trong ngành của Chúng tôi tuỳ vào mức độ giao dịch thực hiện trong phạm vi lãnh thổ được giới thiệu hoặc nơi mà Chúng tôi đang hoạt động.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bất kỳ tài liệu sở hữu trí tuệ nào bao gồm nhưng không giới hạn nội dung, logo, thương hiệu, chỉ dẫn, nhãn hiệu được giới thiệu trong Website là sản phẩm tri tuệ của Chúng tôi (ngoài thông tin do bạn cung cấp cho Chúng tôi theo chỉ dẫn của Chúng tôi qua Website), đối tác bán hàng, cung cấp dịch vụ của Chúng tôi. Chúng tôi và đối tác của Chúng tôi được giữ các quyền theo luật định để sử dụng và không chuyển giao theo bất kỳ hình thức nào ngoại trừ sự cho phép hợp pháp.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với:

(i) bất kỳ sự thiệt hại, tổn thất, rủi ro do việc khai thác sử dụng thông tin trên website chưa được tìm hiểu, xác minh chính xác bằng các biện pháp luật pháp cho phép và được điều khoản điều kiện này quy định.

(ii) các thiệt hại gây ra do thông tin trên Website, sự truyển tải thông tin Website bị gián đoạn, bị hạn chế, tài nguyên thông tin, website bị thiệt hại do vi rút, đánh cắp dữ liệu, sự kiện bất khả kháng gây ra.

(iii). Bất kỳ thiệt hại xảy ra cho bên đăng nhập, sử dụng thông tin trên Website gây ra không do lỗi của Chúng tôi, kể cả nhân viên, cấp quản trị, lãnh đạo, đại lý, nhà thầu, công ty con, liên kết, đối tác của Chúng tôi dù cố ý hay sơ sót

(iv). thiệt hại bởi sử dụng thông tin vào các mục đích không phù hợp với mục đích được phép, vi phạm Pháp Luật hoặc xâm phạm, bỏ qua các cảnh báo gây hại, xâm phạm đến quyền lợi của bên liên quan

(v). các trách nhiệm khác mà ở đâu đó của tài liệu này có nhắc tới.